Biuro rachunkowe – jak założyć?
Biznes

Biuro rachunkowe – jak założyć?

Studia związane z rachunkowością, bankowością czy finansami są bardzo modne. Wiele osób decyduje się na podjęcie studiów właśnie na tych kierunkach, dzięki czemu nabywają oni wiedzą dotyczącą prowadzenia biura rachunkowego. Najczęściej po ukończeniu studiów podejmują decyzję o własnej działalności, zakładając biuro rachunkowe czy działalność powiązaną z doradztwem podatkowym. Kto może założyć ten rodzaj biznesu i w jakiej formie?

Czym jest biuro rachunkowe?

To działalność, która dotyczy prowadzenia działalności opartej na okresowym określaniu lub weryfikowaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, prowadzeniu ksiąg rachunkowych, biorących pod uwagę zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. To także gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i pozostałej dokumentacji, o której mowa w ustawie o rachunkowości. Działalność ta skupia się również na prowadzeniu sprawozdań finansowych, wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego.

Biuro rachunkowe – jak założyć?

Wymagania dotyczące prowadzenia biura rachunkowego

Usługi, jakie są pełnione w biurze rachunkowym może prowadzić osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie została nigdy ukarana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Osoba ta musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz być wpisana do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

Na jaką działalność się decydować, zakładając biuro rachunkowe?

Tak naprawdę osoba, decydująca o założeniu biura rachunkowego ma pełną dowolność odnośnie formy działalności. Nie może być jedynie spółką partnerską. Najczęściej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która musi zostać złożona w formularzy CEIDG-1 i rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobnie jest w przypadku spółki cywilnej. W przypadku wyboru spółki handlowej należy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Biuro rachunkowe może być prowadzone także w formie spółdzielni.

 

Zobacz więcej podobnych postów