Jak napisać pozew rozwodowy?
Info

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy jest niezbędnym dokumentem ku temu, by dotychczasowe małżeństwo ustało. Na podstawie złożonego wniosku wyznacza się termin rozprawy, w trakcie której może dojść do orzeczenia sądu o ustaniu małżeństwa. Dokument należy złożyć w wydziale cywilnym lub rodzinnym sądu okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków. Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Niezbędne dane do wniosku

Pozew rozwodowy może być złożony samodzielnie przez męża lub żonę, lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wniosek musi zostać złożony koniecznie w formie pisemnej, musi być na nim zawarta aktualna data oraz miejsce sporządzenia pozwu, a także pełna nazwa sądu właściwego wraz z adresem.

We wniosku należy zawrzeć obie strony rozwodu, czyli powoda i pozwanego, wraz z podaniem dokładnych danych osobowych obydwóch stron, w tym: imiona i nazwiska, numery PESEL oraz miejsca zamieszkania. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, jest on zobligowany do przedłożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej. Jeśli natomiast jedną lub obydwie ze stron reprezentuje adwokat, należy w pozwie rozwodowym ująć również jego imię i nazwisko, wraz ze wskazaniem adresu siedziby kancelarii adwokackiej, w której urzęduje.

Rozwód z orzeczeniem o winie?

Wniosek należy zatytułować „Pozew o rozwód”, a pod wpisanymi danymi osobistymi należy przedstawić swoje roszczenia wraz z odpowiednim uzasadnieniem i wykazaniem dowodów. Roszczenia będą zależne od tego, czy składany pozew jest z orzeczeniem o winie, czy bez orzekania o winie. Sąd może również udzielić rozwodu bez orzekania o winie żadnej ze stron, jeśli małżonkowie przedstawili zgodny wniosek w tej sprawie.

Uwaga! W sieci dostępnych jest mnóstwo wzorów pozwów rozwodowych, jednak prawnicy przestrzegają przed korzystaniem z pism pochodzących z nieznanych źródeł, ponieważ mogą być przygotowane w sposób nierzetelny i mało fachowy. Napisanie prawidłowego pozwu warto zlecić doświadczonemu prawnikowi, który przygotuje pismo od podstaw, prawidłowo formułując zdania.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Ile to kosztuje?

Opłata za złożenie wniosku rozwodowego jest stała i wynosi 600 złotych. Kwotę należy uiścić poprzez opłatę na rachunek bankowy sądu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, można również zapłacić gotówką w kasie sądu. W przypadku, gdy strona wnosząca wniosek o rozwód znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może ubiegać się o zwolnienie z tej opłaty, załączając w tym celu odpowiedni wniosek. W zaistniałych okolicznościach wymaga się przedstawienia formularza o stanie majątkowym i rodzinnym, w którym należy ująć uzasadnienie zwolnienia z opłaty sądowej.

Małoletnie dzieci pochodzące z małżeństwa

Jeśli w małżeństwie są dzieci w wieku niepełnoletnim, do wniosku rozwodowego należy załączyć żądania związane z orzeczeniem o władzy rodzicielskiej, a także opisać kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym i regulujące kontakty drugiej strony z dziećmi. W piśmie należy przytoczyć dowody przemawiające na korzyść przyznania władzy rodzicielskiej konkretnemu małżonkowi.

Artykuł przygotowany we współpracy z Kancelaria Actio – adwokat kraków.

Zobacz więcej podobnych postów